Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Έτος Σπουδών

A΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)
Β΄ Εξάμηνο (Εαρινό)

2ο Έτος Σπουδών

Γ΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Η Μεταπτυχιακή Διατριβή είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται κατά τη χρονική διάρκεια του τελευταίου (Δ') εξαμήνου σπουδών. Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει βασικές οδηγίες για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διατριβής σύμφωνα με την διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική. Έχει σκοπό να βοηθήσει τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές να προετοιμάσουν, να εκπονήσουν, να υποβάλουν και να υποστηρίξουν επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή τους Διατριβή.
Οδηγός Μεταπτυχιακής διατριβής

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Διατριβών

- Ευαγγελία Κοτρώτσιου, Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Ελένη Λαχανά, Επίκουρος Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Ιωάννα Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος, Μαθηματικός στην Β’ εκπαίδευση Ξάνθης
- Ελένη Δραγκιώτη, Ψυχολόγος

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχική Υγεία πραγματοποιούν κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου πρακτική άσκηση σε οργανισμούς, φορείς και ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων που απέκτησαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την διάρκεια των προηγούμενων τριών εξαμήνων. Η επιλογή των φορέων, οργανισμών και ιδρυμάτων πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του ΠΜΣ. Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης φοιτητή ή φοιτητών σε διαφορετικό χρόνο ή φορέα από αυτόν που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση αποδοχής πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης από την Διοίκηση του οργανισμού, ιδρύματος ή φορέα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

- Ευαγγελία Κοτρώτσιου, Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Κωνσταντίνος Τσάρας, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Στυλιανή Κοτρώτσιου, Επίκουρος Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Θεοδόσιος Παραλίκας, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας
- Μαρία Μαλλιαρού, Επιστημονική Συνεργάτης τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

Μαθήματα Α' Εξαμήνου

Αγωγή - Προαγωγή Ψυχικής Υγείας

Βιωματικό σεμινάριο εκπαίδευσης σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, χρήσιμες και στους ίδιους τους φοιτητές και στους οικείους και στους πελάτες τους. Απαιτείται η ενεργός εμπλοκή των σπουδαστών.

Εθισμός

Μία πολύπλοκη συμπεριφορά όπως ο εθισμός πρέπει να έχει ποικίλες προσεγγίσεις από το βιολογικό επίπεδο μέχρι το επίπεδο της συμπεριφοράς. Η απόκτηση βασικών γνώσεων για το πολυδιάστατο πρόβλημα του εθισμού αποτελεί σκοπό του μαθήματος.

Μεθοδολογία της Έρευνας

Οι βασικές αρχές Μεθοδολογίας της Έρευνας και Επιδημιολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες τόσο για την κριτική ανάγνωση της βιβλιογραφίας όσο και για τη διεξαγωγή μελετών με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο. Δύο απαραίτητα εφόδια για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων σε κάθε ερευνητικό πεδίο.

Φροντίδα Ψυχικής Υγείας Βασισμένη σε αποδείξεις

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να ενδυναμώσει τους φοιτητές στο να εξελίξουν τις θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για να μπορεί να ασκεί πράξη που να βασίζεται σε αποδείξεις.

Ψυχιατρική Συμπτωματολογία: Περιγραφή και αντιμετώπιση

Κατανόηση του περιεχομένου της Κλινικής Ψυχιατρικής και δυνατότητα ανάπτυξης διαγνωστικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων στις κατάλληλες περιπτώσες.

Ψυχολογία Ασθενών και των Οικογενειών τους

Η βαθύτερη κατανόηση της Ψυχολογίας των Ασθενών και των οικογενειών τους, έτσι ώστε να αναδυθούν οι διεργασίες βοήθειας για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του ασθενούς στο υπόβαθρο του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου υγείας.

Μαθήματα Β' Εξαμήνου

Βιοηθική

Συστηματική μελέτη των εννοιών του δικαίου υγείας και των ηθικών διλημμάτων που ανακύπτουν στο χώρο της υγείας. Μελέτη των εννοιών της ηθικής και των προτύπων ηθικής συμπεριφοράς. Μελέτη της διαμόρφωσης και σύγκρουσης ηθικών αξιών. Ηθική λήψη αποφάσεων. Τα Εννοιολογικά Θεμέλια της Βιοηθικής.

Διαπολιτισμική φροντίδα

Γιατί και πως επηρεάζει η διαπολιτισμική οπτική τη φροντίδα της ψυχικής υγείας, πράγμα απαραίτητο στην πολυπολιτισμική μας κοινωνία για τη σωστή προσέγγιση ασθενών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Πένθος

Θεωρητικές και κλινικές προσεγγίσεις που αφορούν στο θρήνο που βιώνουν ενήλικες, παιδιά και οικογένειες ενόψει του επικείμενου λόγω αρρώστιας ή ξαφνικού θανάτου αγαπημένου προσώπου και κατανόηση των αρχών στήριξης του ατόμου και της κοινότητας στο θάνατο και το πένθος.

Φροντίδα του ψυχικά πάσχοντος

Η έννοια της φροντίδας και τις ιδιαιτερότητες της φροντίδας των ψυχικά πασχόντων, έτσι ώστε να αποκτηθούν από τους εκπαιδευόμενους ικανότητες φροντίδας και δημιουργίας θεραπευτικής σχέσης με τους ψυχικά πάσχοντες.

Ψυχοπαθολογία

Η κατανόηση των ψυχονοητικών λειτουργιών, η συνισταμένη των οποίων διαμορφώνει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η γνώση των ψυχοπαθολογικών μεθόδων και των ταξινομικών συστημάτων, η κλινική εικόνα, η διάγνωση και η θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικών διαταραχών.

Ψυχοφαρμακολογία

Η Γνώση των γενικών αρχών και εφαρμογών της φαρμακολογίας, οι αρχές και η εξέλιξη της ψυχοφαρμακολογίας, ο τόπος και ο τρόπος δράσης των ψυχοφαρμάκων, οι θεραπευτικοί στόχοι, οι επιπλοκές και οι ανεπιθύμητες ενέργειες.

Μαθήματα Γ' Εξαμήνου

Διασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας

Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών που παρουσιάζουν οι ασθενείς με σωματικές ασθένειες και η παροχή γνώσεων σχετικά με τις ψυχικές διαταραχές, τα ψυχοσωματικά συμπτώματα και τις ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες.

Επιδημιολογία Ψυχικής Υγείας

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης στους σκοπούς και τις μεθόδους της επιδημιολογικής έρευνας και στον τρόπο εφαρμογής τους στην επιδημιολογία των ψυχικών διαταραχών, οι βασικές έννοιες της επιδημιολογίας, οι δείκτες θνησιμότητας και νοσηρότητας και οι κύριες επιδημιολογικές μελέτες.

Κοινωνική Ψυχιατρική

Η έννοια της κοινοτικής ψυχιατρικής. Αγωγή της κοινότητας, το πλαίσιο ψυχιατρικής φροντίδας, η έννοια και η σημασία του στίγματος του ψυχικά πάσχοντα, το follow up στην κοινοτική ψυχιατρική φροντίδα, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στη Ελλάδα και στον κόσμο, οι ενδιάμεσες δομές ψυχιατρικής περίθαλψης και η διασυνδετική ψυχιατρική φροντίδα.

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

Βιολογικοί μηχανισμοί της σύλληψης και της αντισύλληψης και σχέση με την ψυχολογία. Στοιχεία βιολογίας για την ανατομία και φυσιολογία που αφορούν στην σεξουαλικότητα και στην αναπαραγωγή. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ψυχική υγεία. Ψυχική υγεία και μορφές καρκίνου του αναπαραγωγικού συστήματος.

Ψυχική υγεία Παιδιού και Εφήβου

Η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, ξεκινώντας από το υπόβαθρο για συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα, εξετάζοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που εντοπίζονται στα μικρά παιδιά, τα μεγαλύτερα και τους εφήβους, και μελετώντας τα μέσα και τα πρότυπα για αξιολόγηση και θεραπεία.

Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας

Βασικές αρχές ψυχοθεραπείας. Θεραπευτικό περιβάλλον και θεραπευτική σχέση. Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις από την Ιστορία της Ψυχιατρικής. Προσωποκεντρική Προσέγγιση και Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Βασικές Αρχές, Ψυχοθεραπευτικές Δεξιότητες και Τεχνικές.

Υπεύθυνοι μαθημάτων

 • Αγγελόπουλος Β. Νικηφόρος

  Ομότιμος Καθηγητής τμήματος Ιατρικής ΠΘ

 • Ανδρέου Ελένη

  Καθηγήτρια Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης ΠΘ

 • Γερμενής Ε. Αναστάσιος

  Καθηγητής τμήματος Ιατρικής ΠΘ

 • Γκούβα Μαίρη

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου

 • Δημολιάτης Ιωάννης

  Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Ιατρικής Παν. Ιωαννίνων

 • Ζηλίδης Δ. Χρήστος

  Καθηγητής τμήματος Ιατρικών εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • Καραουλάνης Σωκράτης

  Ψυχίατρος, Επιμελητής Β΄ τμήματος Ιατρικής Παν. Νοσοκομείου Λάρισας

 • Κοτρώτσιου Ευαγγελία

  Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • Κοτρώτσιου Στυλιανή

  Επίκουρος Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • Κούτρας Βασίλειος

  Καθηγητής Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών Παν. Ιωαννίνων

 • Λαχανά Ελένη

  Επίκουρος Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • Μαυροφόρου Άννα

  Νομικός

 • ♱ Μουζάς Οδυσσέας

  Καθηγητής τμήματος Ιατρικής ΠΘ

 • Μπακούρας Σιδέρης

  Πρώην Καθηγητής τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • Μπελλάλη Θάλεια

  Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ/Θ

 • Παπαδάτου Δανάη

  Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής Παν. Αθήνας

 • Παπαθανασίου Ιωάννα

  Επίκουρος Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • Σκεντέρης Νικόλαος

  Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Ιατρικής ΠΘ

 • Τσάρας Κωνσταντίνος

  Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • Χατζόγλου Χρυσή

  Καθηγήτρια τμήματος Ιατρικής ΠΘ

Συνδιδάσκοντες

 • Βαβουράκη Ελένη

  Πνευμονολόγος, συνταξιούχος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 • Γαλάνης Πέτρος

  Νοσηλευτής τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

 • Γιαννούσης Γεώργιος

  Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής

 • Γκορέζης Παναγιώτης

  Επίκουρος Καθηγητής στο ΑΠΘ

 • Ζαβράκα Γεωργία

  Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

 • Ζαρογιάννη Βασιλική

  Φαρμακοποιός

 • Θωμάς Αλέξανδρος

  Ψυχίατρος

 • Καλοκαιρινού Αθηνά

  Αναπλ. Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

 • Καστανίδου Σοφία

  Φιλόλογος, Δ/νση Β' εκπ. Υπεύθυνη συμβουλευτικού Σταθμού Νέων

 • Κλεισιάρης Χρήστος

  Καθηγητής Εφαρμογών – Κοινοτικής Νοσηλευτικής

 • Κουκουρίκος Κωνσταντίνος

  Καθηγητής Εφαρμογών τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • Κουράκος Μιχαήλ

  Διευθ. Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ" Βούλας

 • Κουρκούτα Λαμπρινή

  Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • Κωσταγιόλας Πέτρος

  Επίκουρος καθηγητής Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

 • Λάππα Ευαγγελία

  Επαγγελματία πληροφοριών Υγείας, Δ/τρια Ιατρικής Βιβλιοθήκης ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ

 • Μαλλιαρού Μαρία

  Στρατιωτικλη Νοσηλεύτρια στο 404 ΓΣΝΛ

 • Μπατρακούλη Βασιλική

  Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

 • Μπονώτης Kωνσταντίνος

  Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΠΘ

 • Ξηρομερίτης Αθανάσιος

  Ψυχίατρος Επιμελητής Α' τμήματος Ιατρικής Παν. Νοσοκομείου Λάρισας

 • Παπαλιάγκα Μαρία

  Επιμελήτρια Β΄ τμήματος Ιατρικής Παν. Νοσοκομείου Λάρισας

 • Παραλίκας Θεοδόσιος

  Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • Ραφτόπουλος Βασίλειος

  Αναπλ. Καθηγητής Τεχν. Παν. Κύπρου

 • Ριζούλης Ανδρέας

  Ενδοκρινολόγος

 • Ριζούλη Βασιλική

  Ειδική Ογκολόγος, Αιματολόγος

 • Σαράφης Πέτρος

  Επίκουρος Καθηγητής Τεχν. Παν. Κύπρου

 • Σγάντζος Μάρκος

  Επικ. Καθηγητής Ανατομίας στο τμήμα Ιατρικής του ΠΘ

 • Τσαλοχλίδου Αρετή

  Επικ. καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • Φραδέλος Ευάγγελος

  Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας στο ΨΝΑ "Δαφνί"

 • Ψαλτοπούλου Θεοδώρα

  Λέκτορας στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ